درباره همایش

پژوهشگاه رنگ در نظر دارد با ایفای وظیفه خود در قبال جامعه، با بهره‌گیری از تمام ظرفیت علمی خود و یاری گرفتن از نخبگان حوزه‌های مختلف رنگ، از زوایای گوناگون به بررسی بپردازد. این بررسی‌ها، ابعاد گسترده‌ای از شناخت مسئله تا ارائه راهکارها را دربر خواهد داشت. دستاورد این همایش افزون بر ارائه اصل سخنرانی ها، در قالب یک مجموعه مقالات نیز به چاپ خواهد رسید.

ماهیت فرارشته‌ای این حوزه به عنوان اصلی ترین و زیرساختی ترین رکن توسعه یک جامعه ایران ؛ موجب تعریف حوزه های بسیاری زیادی در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی برای  این فناوری  شده است.   لذا در همین راستا مرکز همایش های  دبیرخانه دائمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران فعال این حوزه  های تاثیر گذار این بخش برای شرکت در این کنفرانس به منظور هم اندیشی و  ارائه دستاوردهای علمی- پژوهشی نوین خود با محوریت توسعه صنعتی و اجرایی کشور دعوت به عمل می آید.

با آرزوی توفیق و سربلندی