محور های همایش

*مواد رنگزای طبیعی، مصنوعی و رنگدانه­های معدنی

*سنتز، شناسایی و کاربرد مواد رنگزای جدید تزئینی، حفاظتی و موظف

*ساخت پوش رنگ های دوستدار محیط زیست و افزودنی ها در صنعت رنگ

*ساخت انواع مرکب های چاپ و تکنیک­های مختلف چاپ منسوجات، کف پوش­ها و پلیمرها

*کاربرد رنگ در هنر، صنایع دستی و فرش

*کاربرد رنگ در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی

*کاربرد رنگ در پزشکی و روش­های تشخیص زیستی

*کاربرد رنگ در ایجاد خواص ضدخوردگی، فیزیکی- مکانیکی، الکتریکی، گرمایی و ...

*جنبه­های زیست محیطی مواد رنگزا، تصفیه پساب­های رنگی و مدیریت پسماند

*اهمیت و نقش کاربردی رنگ در کاهش بحران آلودگی هوا

*اندازه گیری، کنترل و بازتولید رنگ

*مواد رنگزای موظف شامل سنسورها، شناساگرها، سلول­های خورشیدی و ...

*فناوری نانو در فرآیندهای زیست محیطی صنایع رنگ

*کاربرد رنگ در سایر علوم (روانشناسی، اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و ...)

*آموزش مدیریت محیط زیستی به واحد های صنعت رنگ

*مسؤلیت پذیری اجتماعی در صنایع رنگ

*آموزش مدیریت محیط زیستی به واحدهای صنعت رنگ

*مسؤلیت پذیری اجتماعی در صنعت رنگ