زمان‌بندی اجرای برنامه ها

08:00 - 09:00

پذیرش میهمانان

پذیرش

 

 

09:00 - 10:30

افتتاحیه

افتتاحیه

 

 

10:30 - 11:00

استراحت و پذیرایی

پذیرایی و بازدید از پوستر ها

 

 

11:00 - 12:30

سخنرانی علمی

سخنرانی کلیدی

*محیط زیست و توسعه پایدار 

 

*مواد رنگزا

 

*تجاری سازی

 

 

12:30 - 14:00

استراحت و پذیرایی

نماز و ناهار

 

 

14:00 - 15:15

سخنرانی علمی

دکتر امیر مسعود اعرابی

 

 

14:00 - 15:15

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی

دکتر الهام علینقی زاده

دکترای شیمی

 

 

 

مدیر تولید و واحد تحقیق و توسعه شرکت رنگدانه سیرجان

بررسی زیست تخریب پذیری فیلم پلی اتیلنی آمیخته با مستربچ بر پایه نانو ذرات کلی، نقره و کربنات

 

 

14:00 - 15:15

سخنرانی علمی

دکتر ابوعلی گلزاری
روش های نوین مدیریت پسماند صنعت رنگ در دنیا

 

 

15:15 - 15:45

استراحت و پذیرایی

پذیرایی و بازدید از پوستر ها

 

 

16:00 - 17:00

اختتامیه

اختتامیه