دبیر اجرایی

دکتر موسی صادقی کیاخانی

دکتر موسی صادقی کیاخانی

دبیر اجرایی
sadeghi-moicrc.ac.ir
پژوهشگاه رنگ

دبیر علمی

دکتر کمال الدین قرنجیگ

دکتر کمال الدین قرنجیگ

دبیر کمیته علمی
gharanjigicrc.ac.ir
پژوهشگاه رنگ