اهداف همایش:

ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقاتی محققین

ایجاد فرصت جهت بررسی راهکارهای حل مشکلات صنایع رنگ و محیط زیست

گسترش فضای علمی و تحقیقاتی

توسعه و ارتقا توان آموزشی و پژوهشی رنگ

ایجاد ارتباط بین محققین و صنعت رنگ و محیط زیست

معرفی توانمندی­های محققین و صنعت رنگ و محیط زیست