دکتر مهدی صفی   
رئیس دفتر ریاست، رئیس پژوهشکده فیزیک رنگ پژوهشگاه رنگ 
 
 دکتر ابوعلی گلزاری
 

مهندس پریسا کلهری

عضو دبیر خانه همایش پژوهشگاه رنگ

 

مهندس یگانه راستگار

عضو دبیر خانه همایش پژوهشگاه رنگ

 

 مهندس سمیه مسلمی

کارشناس روابط عمومی

 

مهندس حمید باقری 

کارشناس انفورماتیک