چاپ مقالات2
22 شهریور 1401
چاپ مقالات2

باتوجه به استقبال گرم مجله (iranian jornal of textile nanobio modification) از همایش، امکان چاپ مقالات ارسالی به همایش در این مجله فراهم شده است. 

باتشکردبیرخانه همایش