چاپ مقالات 1
01 فروردین 1402
چاپ مقالات 1

باتوجه به استقبال گرم مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک از همایش، امکان چاپ مقالات ارسالی به همایش در این مجله فراهم شده است. 

باتشکردبیرخانه همایش