کارگاه آموزشی1
08 دی 1401

سنتز رنگزای آزو:واکنش دی آزوتاسیون و کوپلینگ