کارگاه آموزشی2
01 فروردین 1402

رنگرزی با رنگزاهای طبیعی:بررسی اثر اسید و دندانه